Mpandze ka Senzangakhona

From Wikipedia
Mpandze ka Senzangakhona
Kutalwa Zululand District Municipality (en) Translate, 1798
IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika
Zulu Kingdom (en) Translate, 1872
Senzangakhona Jama
Sibling
Imfundvo
Languages spoken, written or signed Singisi
Luoi

Mpandze (1798–1872), uMsimude owavela ngesiluba phakathi kwamaNgisi namaQadasi, leti bekutinanatelo takhe, kantsi Mpandze bekayinkosi yesive sema Zulu kusukela ngemnyaka wa 1840 kuya ku 1872, loku kwamenta waba yenkosi leyabusa sikhatsi lesidze emlandvweni wemakhosi aka Zulu. bekamnakabo Shaka kanye na Dingane ngabo make, kantsi futsi utsatsa kubo bukhosi.

Umlandvo wakhe[hlela | edit source]

Mpandze watalwa e Babanango, ka Zulu, bekabukwa njengemuntfu longenamandla futsi angetfusi, kantsi ke bekangesatjwa kutsi angacelela phansi kumbe acumbe umbuso , ngiko loku lokwenta wayekelwa kube bonke banakabo lebebabonwa njengebantfu labangacumba phansi umbuso. bekutsi lapho Dingane anika khona miyalelo endvuneni yakhe Ndlela kaSompisi kutsi kumele abulale Mpandze Ndlela bekangatsita atsatse sikhatsi sakhe kucabanga ngalendzaba ngobe bekabona kutsi Mpandze nguye yedvwa umntfwana wemfana loyindla lifa kantsi longaphindza andzise lusendvo abuye achubekise nebukhosi baka Zulu, Ndlela waphindze wabona kutsi Mpandze unengati yebukhosi , loku kuyintfo lebalulekile ekuhlonishweni kanye nasekuletseni kutfula esiveni kanye nasebukhosini bema Zulu. ngalesento sakhe lesi Ndlela wabulawa ngu Dingane. Mpandze ke waba nemadvodzana lamanyenti phakatsi kwawo bekungu Cetshwayo, lowamlandzela ebukhosini kanye nabo Mbuyazwe, Dabulamanzi, Ndabuko, Sitheku, kubala labambalwa.

nga Bhimbidvwane wa 1840 Andries Pretorius na Gert Rudolph balekelela Mpandze ekulweni nemfowabo Dingane, lowabulawa ngemkhambatsi lowatsatsa indzawo enyakatfo ne Hlatikhulu Forest.

Imitsetfo ngekukhetfwa kwemakhosi esiveni semaZulu ngaleso sikhatsi beyingakacaci kahle kodvwa bekwatiwa kutsi ngekwelisiko kumele bukhosi butsatfwe ngumntfwana wemfana wendlovukati yecucala yenkosi. ngelishwa ke inkosi ngiyo beyikhetsa kutsi ngubani nkosikati wayo wekucala kantsi futsi loku kungagucuka , lokwaba ngiyo intfo leyenteka lapha, kantsi loku kwaholela empini leyabakhona emkhatsini wa Cetshwayo na Mbulazi, lempi beyatiwa ngekutsi i Ndodakusuka, yatsatsa indzawo emlanjeni we Tugela River kantsi Cetshwayo watfola lusito ku John Dunn, Cetshwayo wayingcoba lempi kantsi nanobe Mpandze amange wamnika bukhosi tisuka nje, Cetshwayo besekwatiwa kutsi nguye lolandzelako nakuphuma babe wakhe Mpandze, lekuyintfo leyentaka ngemuva kwemnyaka nje.

sitfombe sango 1849 senkosi Mpandze lesadvwetjwa ngu George French Angas.

References[hlela | edit source]

Template:S-start Template:S-reg Template:S-bef Template:S-ttl Template:S-aft Template:S-end Template:Zulu Monarchs Template:Persondata


Template:SouthAfrica-bio-stub Template:Africa-royal-stub