Hendrik van der Bijl

From Wikipedia

Hendrik Johannes van der Bijl (23 November 1887 ̊ 2 December 1948) bekangunjiniyela wetegezi wase Ningizimu Afrika kantsi utsatfwa njengalomunye webantfu labadlale indzima lebalulekile eNingizimu Afrika ngekufaka sandla ekutfutfukiseni lelive. Bekunguye lobekahola ekusungulweni kwenkampani yagezi yase Ningizimu Afrika i-Eskom kanye ne-South African Steel and Iron Corporation ISCOR.[1][2]

Imphilo yasebuntfwaneni kanye nemfundvo[hlela | edit source]

Van der Bijl watalwa ePitoli kubantfwana baPieter Gerhard van der Bijl kanye naPlester Groenewald. Bekangumntfwana wesihlanu kubantfwana labasiphohlongo. Pieter van der Bijl bekangumshayeli wetincola letinetinkhomo emkhatsini weKapa neKimberley wase utfutsela ePitoli ngemnyaka wa-1887 lapho khona waba ngumtsengisi wetinhlavu kanye netinhlavu.

Umsebenti wakhe eNingizimu Afrika[hlela | edit source]

Lesinye siteshi sagezi sase-Eskom lesisebentisa emalahle, Arnot

Umsebenti wakhe wekucala kwaba kusungulwa kwe-Electricity Supply Commission (ESCOM, ngekuhamba kwesikhatsi leyaba yi-Eskom), lapho aba ngusihlalo lowasungula khona nga-1922 futsi wahlala kwaze kwaba sekufeni kwakhe nga-1948. I-ESCOM yasungulwa kutsi inikete gezi eNingizimu Afrika kepha ikakhulukati etimayini, etimbonini kanye nasetintfweni letisebenta ngagezi. Kwaba yimphumelelo kutekutsengiselana, iNingizimu Afrika yacinisekiswa ngemandla langaduli kahle etimbonini tayo letikhula ngekushesha futsi i-ESCOM yakhona kukhokha imali lebolekwe nguhulumende ngemuva kweminyaka lelishumi.[3]

Umsebenti wakhe lolandzelako lomkhulu kwaba kusungulwa kwe-Iron and Steel Corporation of South Africa leyatiwa ngekutsi i (ISCOR) njengentfo yekusebenta emphakatsini, futsi waba ngusihlalo wayo kusukela nga-1925. Ngaleso sikhatsi bekunesidzingo sebantfu labanelwati ekwakhiweni kwensimbi eNingizimu Afrika. Van der Bijl wancoba lenkinga ngekukhetsa ikomiti yetinsimbi netinsimbi temhlaba wonkhe letivela eBritain, eMelika, eJalimane, naseSweden lebetihlela kuceceshwa kwebantfu baseNingizimu Afrika, lebebacedzile ema-degree abo e-BSc in engineering, e-steelworks eBritain، eJalimane, eHolland, eSweden, e-USA naseCanada. I-ISCOR yaphindze yaphumelela kutekutsengiswa futsi yaniketa insimbi lengabiti eNingizimu Afrika kusukela ngo-1934.

I-Rooivalk attack helicopter lekhicitwe yi-ARMSCOR

INingizimu Afrika beyikhicita tintfo letibalulekile, tibhamu, tikhali, emabhomu, timoto letihlome ngebutjoki, timphahla, emabhuthi, tibuko kanye nekudla lokutfolakala emathinini kuma-Allies ngesikhatsi seMphi yeMhlaba Yesibili.

Wasita ekusunguleni tikhungo letingetulu kwalelishumi nakubili taseNingizimu Afrika letifaka ekhatsi:

Kuhlonishwa kanye nemiklomelo[hlela | edit source]

Uhloniswe ngetindondo letinyenti ngemsebenti wakhe esiveni sase Ningizimu Afrika.

Imphilo yakhe[hlela | edit source]

Nga-1915 Van der Bijl washada naFlorence Wagner, umMelika lahlangana naye ngesikhatsi afundza umculo eJalimane. Bebete bantfwana. Umfati wakhe wesibili bekungu-Ethel Buxton, lowashada nga-1942 futsi baba nendvodzana nemadvodzakati lamabili.

Washona mhlaka 2 Disemba 1948 aphetfwe ngumdlavuza.

Tinkomba[hlela | edit source]