Jump to content

I-Argentina

From Wikipedia

I-Ajentina lephindze yatiwe nge-Argentine Republic live leliseningizimu INingizimu Melika.  I-Argentina ihlanganisa indzawo lengemakhilomitha lamakhulu lamabili nemakhulu lasitfupha nemakhulu lasikhombisa nemakhulu lasihlanu (ema-square mi lalishumi nemakhulu lasetulu), lokwenta kutsi ibe Live lesibili ngebukhulu eNingizimu Melika ngemuva kweBrazil, kantsi iphindze ibe live lesine ngebukhulu eMelika, kanye neLive lesiphohlongo ngebukhulu emhlabeni wonkhe.[1]


I-Ajentina ihlanganyela incenye lenkhulu ye Southern Cone ne I-Chile ngasenshonalanga, iphindze ibe nemncele we I-Bolivia ne I-Paraguay ngasenyakatfo, iBrazil ngasenyakatfu mphumalanga, I-Uruguay kanye neSouth Atlantic Ocean ngasemphumalanga, kanye ne Drake Passage ngaseningizimu. I-Argentina sifundza lesihlukaniswe tifundza letingemashumi lamabili nakutsatfu, kanye nelidolobha linye lelitimele, leLidolobha lelikhulu kunawo onkhe kulelive, I-Buenos Aires. Tifundza kanye nenhlokodolobha tinemtsetfosisekelo wato, kepha tikhona ngaphansi kwendlela ye-federal. I-Argentina itsi inemandla etikwaFalkland Islands, South Georgia kanye neSouth Sandwich Islands, Southern Patagonian Ice Field, kanye nencenye ye-Antarctica.

Francis, lopapa wekucala wase Melika, watalwa futsi wakhulela e-Ajentina.

Tinkomba[hlela | edit source]

  1. https://www.britannica.com/place/Argentina