Jump to content

I-Hoedspruit

From Wikipedia

iHoedspruit lidolobha lelincane lelisesifundzeni sase Limpopo eNingizimu Afrika, emgceni wesitimela losuka eTzaneen uye eKaapmuiden.

Umlandvo[hlela | edit source]

Dawid Johannes Joubert waba ngumnikati wekucala welipulazi lase Hoedspruit, watfola lendzawo ngemnyaka wa 1844 wase uhlala esifundzeni lesisemkhatsini weMfula iBlyde kanye neMfula iZandspruit.

NgaMeyi 5, 1848, Joubert wabhalisa ngalokusemtsetfweni lelipulazi ehhovisi lemhlaba e-Ohrigstad, waniketa i-Hoedspruit kuhlonishwa kanye nekubhaliswa kwalo kwekucala njengelidolobha kanye namasipala.