Jump to content

I-Mfecane

From Wikipedia
Umdvwebo wekucala wekutfutsela kwekucala kwe-Fengu, lomunye webantfu labatsintsekile base-Mfecane

I-Mfecane bekusikhatsi sempi emlandvweni sekungevani lokukhulu kwemphi kanye nekutfutsela lokuhambisana nekwakhiwa kwembuso kanye nekwandza eNingizimu ye-Afrika. Lempi yenteka emkhatsini weminyaka yabo 1810 kuya ku 1840.[1] Lomcondvo wavela kwekucala ngemnyaka wa 1830 futsi wasola lokuphazamisa ngetento ta Shaka Zulu, lobekatsatfwa ngekutsi bekalwile timphi leticishe tibe yincenye yebantfu kulelive futsi kwabangela kutsi kube neludlame njengoba emacembu lababaleka afuna kuncoba emave lamasha.[2][3] Kusukela ngasekupheleni kwelikhulu leminyaka lema-20 lenchazelo ayisasetjentiswa tati ngenca yekushoda kwebufakazi bemlandvo.[4][5]

  1. 113–130. 
  2. 114. 
  3. 286. 
  4. 115. 
  5. 287.