Jump to content

IGOOD

From Wikipedia

I-GOOD licembu lepolitiki lase Ningizimu Afrika lelasungulwa ngaDisemba 2018. [1]Kantsi liholwa ngumsunguli walo Patricia de Lille, lobekayindvuna yetekuvakasha aphindze abe ngumphatsi welidolobha laseKapa. Inchubomgomo yelicembu iyincenye yelicembu lelisencele futsi luhlelo lwayo lusekelwe ekubuseni ngentsandvo yelinyenti, kutfutfukisa imvelo, Kulwa nelubandlululo kanye nekuniketwa emandla kutemnotfo webantfu labamnyama.  Inqaba yelicembu I-Western Cape futsi itfola kusekelwa kakhulu ngummango wema Coloured.[2][3]

  1. Patricia de Lille names her party 'Good'. Retrieved on 2018-12-03.
  2. De Lille’s GOOD party makes its mark in the Western Cape. Retrieved on 10 August 2019.
  3. Cope and GOOD bid for voters tired of major parties and old-style politics, The Daily Maverick, 22 January 2019. Retrieved on 10 August 2019.