Jump to content

IMafikizolo

From Wikipedia

iMafikizolo yi-duo yemculo we-Afro-pop yase Ningizimu Afrika leyasungulwa nga-1996, leyakhiwa ngumculi Theo Kgosinkwe kanye nemculi loholako Nhlanhla Nciza. Laba lababili batfola ludvumo ngemuva kwekukhulula tingoma tabo letitsi "Ndihamba Nawe kuphela", "Kwela Kwela", "Sibongile", "Udakwa Njalo". Lelicembu lakhulula i-albhamu yabo lenesihloko lesitsi Mafikizolo nga-1997 kanye ne-Music Revolution nga-1999.

Ngemnyaka wa 2000, lelicembu lakhipha i-albhamu yabo yesitsatfu i-Gate Crashers, leyaba yi-albhamu letsengiswa kakhulu.

iMafikizolo uphumelele emidlalweni yeMculo yaseNingizimu Afrika lelishumi nakune, emidlalwe lemibili yeMculo weMhlaba weMhlaba yeMhlaba lefaka ekhatsi umklomelo we-Best Duo noma Group of the Year.

Umlandvo[hlela | edit source]

1997-2002: Mafikizolo, Music Revolution and Sibongile[hlela | edit source]

Bafika nga-1997 njengelicembu le-kwaito nelilunga labo lelikhashane Tebogo Madingoane, lowafa mhlaka 14 Indlovana 2004, ngesikhatsi bakhipha i-albhamu yabo lebeyinesihloko lesitsi Mafikizolo. Bakhipha i-albhamu yabo yanga-1999 lebeyinesihloko lesitsi Music Revolution leyalandzelwa yi-Gate Crushers nga-2000 lebeyifaka ekhatsi ema-hits abo, "Lotto" kanye "Majika".

Ngemuva kwekushayisana lokwacishe kwabulala lokwashiya Nhlanhla Nciza alaliswe esibhedlela kwesikhashana, bakhipha i-albhamu yabo lebitwa ngekutsi yi-Sibongile (2002) lebeyinengoma letsi "Ndihamba Nawe".