Jump to content

INyuvesi yase Witwatersrand

From Wikipedia
I-Great Hall, lese-East Campus, lapho kubanjwa khona imikhosi yekuphotfula, tinkhulumo temikhosi, tikhonsati kanye naleminye imisebenti.

I-University of the Witwatersrand, iyunivesithi yelucwaningo yemphakatsi yaseNingizimu Afrika lesenyakatfo yeGoli. LeNyuvesi yatiwa kakhulu ngekutsi yi-Wits University noma i-Wits. Kantsi lenyuvesi inetimphandze tayo embonini yetetimayini, njengoba kwenta iJohannesburg kanye neWitwatersrand jikelele. Lasungulwa nga-1896 njenge South African School of Mines e-Kimberley, iyunivesithi yesitsatfu lendzala yase Ningizimu Afrika lechubekako.

Lenyuvesi yasungulwa eKimberley ngemnyaka wa-1896 njenge South African School of Mines. Kantsi iyinyuvesi yesitsatfu ngebudzala eNingizimu Afrika lechubekako, ngemuva kwe-University of Cape Town (lesungulwe nga-1829), kanye ne-Stellenbosch University (lesungulwa nga-1866). Ngemuva kweminyaka lesiphohlongo, nga-1904, lesikolwa sashintja saya eGoli futsi sabitwa ngekutsi yi-Transvaal Technical Institute. Ligama lesikolwa laphindze lashintjwa nga-1906 laba yi-Transvaal University College. Ngemnyaka wa 1908, kwakhiwa indzawo lensha ye-Transvaal University College ePitoli. Ema-campus aseJohannesburg nasePitoli ehlukana mhlaka 17 Inkhwenkhweti 1910, ngayinye yaba sikhungo lesehlukile. I-campus yase-Johannesburg yahlanganiswa kabusha njenge-South African School of Mines and Technology, kantsi i-campus lese-Pitoli yahlala iyikolishi yase-Transvaal University kwaze kwaba ngu-1930 lapho yaba yi-University of Pretoria. Ngemnyaka wa 1920, lesikolwa sabese sibitwa ngekutsi yi-University College, Johannesburg.