Indzawo yemlandvo wase Kromdraai

From Wikipedia

 

I-Kromdraai ngumhume logcwele i-breccia lotfolakala emakhilomitheni lamabili (1.2 mi) empumalanga yendzawo leyatiwako yaseNingizimu Afrika lenema-hominid eSterkfontein futsi lokungaba ngemakhilomitha langu-45 (28 mi) enyakatfo-nshonalanga yeGoli, eNingizimu Afrika. Itfolakala ku-Cradle of Humankind World Heritage Site kantsi iyindzawo yemagugu esive saseNingizimu Afrika.

Kromdraai Kubukeka kusuka eNingizimu Nshonalanga nga-2007

Tintfo letafa letitfolwe[hlela | edit source]

Kutfolakale emahominid langu 29 eluhlobo lweholotype specimen ye-P. robustus, ngesikhatsi sekubhalwa kwalesihloko. Tinkulungwane letinyenti tetintfo letafa tetilwane nato tatfolwa ku-Kromedraai A na-B. Nga-2014, ema-Kromdreai B ema-fossil ahlanganisiwe abalelwa ku-6,067 .[1][2]

  1. 43–56. 
  2. 58–70.