Inhlangano Yekugucula Bantfu base-Afrika

From Wikipedia

I-African Transformation Movement (ATM) licembu lepolitiki INingizimu Afrika leliholwa ngu Vuyolwethu Zungula. Lelicembu likholelwa etimisweni telibhayibheli kantsi lasungulwa ngekusekelwa yi-South African Council of Messianic Churches in Christ (SACMCC).