Jump to content

Inkatha Freedom Party

From Wikipedia

Inkatha Freedom Party (Zulu: , IFP) licembu lepolitiki laseNingizimu Afrika, lelingulelinye lelidlale indzima lenkulu kutepolitiki nemladvo walelalive. Nanobe libhaliswe njengelicembu lesive, litfole imphumelelo lencane kuwo wonke emakhetfo lake abanjwa ngaphandle kwesifundza sayo saseKwaZulu-Natal. Mangosuthu Buthelezi, lobekangundvunankhulu waseKwaZulu ngesikhatsi selubandlululo, wasungula lelicembu nga-1975 futsi walihola kwaze kwaba ngu-2019. Watsatfwa njengengameli welicembu ngemnyaka wa 2019 ngu Velenkosini Hlabisa.

Eminyakeni lelishumi yekucala yangemuva kwelubandlululo, i-IFP yatfola ngetulu kwa-90% wekusekelwa kwayo esiveni semaZulu. Kusukela lapho, lelicembu lisebente ekukhuliseni kusekelwa kwalo kwesive ngekutfutfukisa imigomo yetenhlalo netemnotfo. Elukhetfweni lwanga-2019, i-IFP yaba sesikhundleni sesine eveni lonkhe, yatfola emavoti langu-3.38% netihlalo letingu-14 kuleSigungu saVelonkhe.