Jump to content

Inyuvesi yaseFort Hare

From Wikipedia

  Inyvesi yase Fort Hare, iyunivesithi yemphakatsi lese-Alice, e-Eastern Cape, eNingizimu Afrika.

I-Union Hall lese-University of Fort Hare

Ekucaleni, iFort Hare bekuyindzawo lenemandla yaseBrithani etimphini emkhatsini webantfu baseBrithani kanye nemaXhosa ngelikhulu lesi-19 leminyaka. Letinye tindzala talesigodlo tibonakala nalamuhla, kanye nemathuna lamanye emasotja aseBrithani lafela emsebentini lapho.

Ngemnyaka wa 1830, i-Lovedale Missionary Institute yakhiwa eceleni kweFort Hare. James Stewart, lomunye webaholi bayo betitfunywa telivangeli, wasikisela ngemnyaka wa 1878 kutsi sikhungo semfundvo lephakeme yebafundzi labamnyama sidzinga kusungulwa.Nomakunjalo, akazange aphile kute abone umbono wakhe usebenta ngesikhatsi, nga 1916, iFort Hare yasungulwa na-Alexander Kerr njengenhloko yayo yekucala.[1][1][1] D.D.T Jabavu waba lilunga lekucala lelisebenta ngemuntfu lomnyama lowafundzisa ngetilwimi taseLatin nase-Afrika. Ngekulandzela timiso tebuKrestu, tindleko betiphansi futsi tibhadalwa kakhulu.[1] Ema-scholarships lamanyenti abetfolakala nakubantfu labamphofu.

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 417–438.