Inyuvesi yaseKapa

From Wikipedia

iNyuvesi yaseKapa lephindze yatiwe nge UCT iyunivesithi yemphakatsi yekucwaninga leseKapa, eNingizimu Afrika. Yasungulwa nga-1829 njengeKholiji yaseNingizimu Afrika, yaniketwa sitfunti semanyuvesi laphelele nga-1918, lokwenta kutsi ibe iyunivesithi lendzala kakhulu eNingizimu Afrika kanye neyunivesithi lendzala kunayo yonkhe eNingizimu yeSahara Afrika lechubekako.

I-UCT ihlelwe ngetigaba letingu-57 emanyuvesi lasitfupha laniketa i-bachelor's (NQF 7) kuya ku-doctorate degrees (NQC 10) ngelulwimi lwesiNgisi kuphela. Ihlala bafundzi labangu-30 000, ihlanganisa emakamu lasitfupha emaphetselweni ase Capetonian eRondebosch, Hiddingh, Observatory, Mowbray, kanye ne Waterfront.

Kubukeka kusuka emphumalanga ye-Upper Campus eGroote Schuur emagcumeni e-Devil's Peak; leyunivesithi yatfutsela lapha nga-1928.