Isayensi

From Wikipedia
Isayensi.

Isayensi kufundvwa kwendlela tintfo letenteka ngayo kanye nekutfola tizatfu. Isayensi ifaka ekhatsi letifundvo letilandzelako:

Kúfúna[hlela | edit source]