Ivy Matsepe-Casaburri

From Wikipedia

Ivy Florence Matsepe-Casaburri (18 September 1937 - 6 April 2009) bekangusopolitiki wase Ningizimu Afrika. Bekangundvunankhulu wesibili wase Free State, kantsi bekaphindze abe yiNdvuna yetekuchumana yase Ningizimu Afrika kusukela nga-2009 kwate kwaba sekufeni kwakhe.

Wasebenta sikhashana njengemengameli wase Ningizimu Afrika ngemnyaka wa 2005, ngesikhatsi Mengameli Thabo Mbeki kanye nelisekela lamengameli bangekho kulelive. Ngetulu kwaloko, wakhetfwa yiKhabhinethi kutsi abe ngumholi losemtsetfweni futsi losemtsetfosisekelo ema-awa langu-14 mhlaka-25 Inyoni 2008, emkhatsini wekwesula kwaThabo Mbeki kanye nekutsatsa sikhundla nguKgalema Motlanthe. Wahlala ayedvwa kubafati kwatiwa ngalomklomelo kwaze kwaba nguJulayi 2021, ngesikhatsi Angie Motshekga akhetfwa kutsi abe ngumengameli wesikhashana.