Jump to content

Jeff Radebe

From Wikipedia

Jeffrey Thamsanqa Radebe Lophindze atiwe nga Jeff Hadebe (watalwa mhlaka 18 Indlovana 1953) ungusopolitiki kanye nasomabhinizini wase Ningizimu Afrika lowagcina kubekwa njengeNdvuna yeMandla nguCyril Ramaphosa mhlaka 26 Indlovana 2018. Wakhonta kuhulumende wase Ningizimu Afrika njengeNdvuna yeMengameli kusukela nga-2014 kuya ku-2018. Ngaphambilini bekanguNdvuna yeBulungiswa neNtfutfuko yeMtsetfosisekelo kusukela nga-2009 kuya ku-2014. Radebe waba lilunga leKhabhinethi lase Ningizimu Afrika lelisebenta sikhatsi lesidze ngemuva kwa-1994, abeyincenye yawo onkhe ema-government kusukela nga-1994 kuze kube lukhetfo lwanga-2019.

Imfundvo kanye nekuphila[hlela | edit source]

Hadebe unguMzulu kantsi watalelwa eCato Manor, wahlala lapho kwaze kwaba ngu-1958 lapho umndeni wakhe watfunyelwa khona ngenkhani KwaMashu. Ushade naBridgette Radebe longusomabhizinisi wekucala lomnyama wase Ningizimu Afrika futsi longudzadzewabo Patrice Motsepe, lobekangumtsengisi wetimbiwa. Wafundzela i-degree yeMtsetfo e-University of Zululand, waphindze waphotfula i-LLM yeMtsetfo Wemave Emhlaba e-Karl Marx University e-Leipzig ngemnyaka wa-1981.