Jump to content

IJohannesburg

From Wikipedia
(Utfunyelelwe likhasi Johannesburg)
Jiohannesburg
iJohannesburg

iJohannesburg lephindze yatiwe ngekutsi iJozi, iJoburg, eJoni, eGoli kumbe eJoeys, lebhalwa pheceleti njenge JHB, lidholobhakati lase Ningizimu Afrika. iJohannesburg iphindze ibe inhloko dholobha yesifundza se Gauteng, kantsi inotse kutengca tonke tifundza tase Ningizimu Afrika kanye nemadholobhakati asentasi nelivekati lase Afrika.[1] [2]lelidholobha liphindze libe ngilo lelikhulukati lelingakakhiwa eceleni nemfula kumbe lwandle.[3] . Imibani yelitulu ivamile kakhulu kushaya edholobheni lase Johannesburg. La kulelidholobha kuphindze kutfolakale inkantolo yesishayamtsetfo welive lase Ningizimu Afrika, lena ke inkantolo lenkulukati eveni lephindze ibe nelivi lekugcina etindzabeni temtsetfo welive. Igolide ne dayimane iyagutfwa etimayini takhona eJozi kantsi tintsaba takhona tinotsile ngawo lamatje eligugu.

i Johannesburg inetikhumulo temoya letibili letisentjetiswa tindiza kantsi lenkulukati iphindze ibe matasa e Afrika mpuma yonke iO.R. Tambo International Airport, kantsi yesibili kuba i Lanseria International Airport letfolakala enshonalanga neliJozi, kantsi naso lesikhumulo siyakhona kubamba umtsamo lomkhulu wetindiza kodvwa usetjentiselwa tindiza letincane.

Ngekwetibalo temphakatsi tango 2007, tibalo tebantfu labatfolakala e Johannesburg betibalelwa ku 5,926,668 sekutsi bantfu labatfolakala emaphetselweni eJozi babe ngu 7,151,447.[4] iJohannesburg ifaka phakatsi i Soweto, lekulilokishi lelikhulukati emhlabeni kantsi lelilokishi licale kuba yincenye ye Jozi kusukela eminyakeni yangabo 1990.

Tinkomba[hlela | edit source]

  1. http://www.fasken.com/johannesburg/
  2. http://www.joburg.org.za/
  3. http://www.lonelyplanet.com/south-africa/gauteng/johannesburg
  4. Community Survey 2007