Josiah Tshangana Gumede

From Wikipedia

Josiah Tshangana Gumede (aphindze abitwe ngekutsi nguJ.T. Gumede) (9 October 1867 - 6 November 1946) bekangusopolitiki wase Ningizimu Afrika futsi anguyise wa-Archie Gumede. Watalwa endzaweni yase Healdtown, eFort Beaufort lese Eastern Cape.

Gumede bekangumXhosa, kantsi bokhokho bakhe bungalandvwa emuva kuNdvuna Khondlo kaMncinci we Qwabe. Kungenteka kutsi wacala imfundvo yakhe yemabanga laphansi e-Healdtown Wesleyan Mission School. Ngemuva kwekucedza tifundvo takhe temabanga laphansi, wachubeka waya e-Native Institute e-Grahamstown ngemnyaka wa-1882/83 lapho afundzela khona kuba nguthishela. Wacala umsebenti wakhe wekufundzisa eSomerset East e-Eastern Cape.