KaNgwane

From Wikipedia

KaNgwane bekuyindzawo lebekelwe bantfu labamnyama ngapansi kwembuso welibandlululo leyatiwa ngeBantustan eNingizimu Afrika, lebeyihloswe nguhulumende welubandlululo kutsi ibe live lelitimele lebantfu baseSwazi. Beyibitwa ngekutsi yi "Swazi Territorial Authority" kusukela nga-1976 kuya ku-1977. NgaSeptemba 1977 yabitwa ngekutsi yi-KaNgwane futsi yatfola umhlangano losemtsetfweni. Ngemuva kwekumiswa kwesikhashana kwesimo sekuba live lakubo nga-1982, lesigungu lesishaya umtsetfo savusetelwa ngaDecember 1982. KaNgwane waniketwa bukhosi ngeNgci 1984. Inhlokodolobha yakhona beyisendzaweni yase Louieville. Bekungumbuso lonebantfu labambalwa kuletindzawo letilishumi, netakhamuti letilinganiselwa ku-183 000. Ngekungafani nalamanye emave ase Ningizimu Afrika, iKaNgwane ayizange itsatse ifulegi yayo kodvwa yaphakamisa ifulegi yesive yase Ningizimu Afrika.[1]

  1. Zenker.  Missing or empty |title= (help)