Klerksdorp

From Wikipedia

IKlerksdorp lodolobha lelitfolakala eSifundzeni sase North West, eNingizimu Afrika. IKlerksdorp, lidolobha lelikhulu kunawo onkhe eSifundzeni sase North West, lisebangeni lelingemakhilomitha langu-165 (103 mi) eningizimu mpumalanga yeMahikeng, inhlokodolobha yesifundza. IKlerksdorp beyiyinhlokodolobha yekucala ye-Transvaal Republic futsi beyilikhaya le-Stock Exchange yekucala kulesigodzi. Yaba lidolobha lelibalulekile lekuhweba lelisondzelana neKimberley neGoli. Kwaba likhaya lebalimi, basebenti bemayini kanye netakhamuti letisebenta kuletimboni letimbili.