Kubulawa kwa Tshegofatso Pule

From Wikipedia

Tshegofatso Pule bekangumfati wase Ningizimu Afrika loneminyaka lengu-28 budzala lowatfolwa agwazwe futsi alengiswe esihlahleni eDurban Deep, eRoodepoort , eJohannesburg ngenyanga yeNhlaba nga-2020. Ngesikhatsi ashona abetinyanga letisiphohlongo akhulelwe, futsi ngekuhamba kwesikhatsi emaphoyisa atfola kutsi sitsandzani sakhe, Nothuthuko Shoba nguye lowacasha umbulali. [1][2]

Kubulawa kwaPule kwabangela kukhonona kwebantfu ngelizinga lelisetulu lebugebengu kubantfu bebulili eNingizimu Afrika.[3]

Tinkomba[hlela | edit source]

  1. https://www.news24.com/news24/southafrica/news/tshegofatso-pule-lawyer-pleads-with-court-not-to-give-ntuthuko-shoba-a-life-sentence-20220728
  2. https://www.news24.com/news24/southafrica/news/tshegofatso-pule-murder-prosecutor-wants-shoba-sentenced-to-life-in-prison-for-contract-killing-20220729
  3. https://www.news24.com/news24/southafrica/news/tshegofatso-pule-it-is-clear-that-he-wanted-to-get-rid-of-her-and-her-baby-judge-says-of-killer-20220729