Jump to content

Kubulawa kwebantfu eBoipatong

From Wikipedia

Kubulawa Kwebantfu eBoipatong kwenteka mhlaka 7 June 1992 emphakatsini wase Boibatong, eNingizimu Afrika. Loku kwaba kubulawa kwebantfu ngesihluku ngemalunga eNkatha Freedom Party. [1]

Imbangela[hlela | edit source]

Leti tibhelu letacala ngekuphela kwelubandlululo eNingizimu Afrika. Licembu letembangave Inkatha belingafuni kuba yingcenye yetinkulumo mpikiswano teCODESA. Bantfu labanyenti bacabanga kutsi Inkatha beyisebentisana nemabhunu kucitsa umbuso wentsantfo yelinyenti lebeyisedvute ngalese sikhatsi.[2]

Sehlakalo[hlela | edit source]

Emalunga eNkatha labekahlala ehositela lase Madala asekela bantfu base Boipatong lebekabasola ngekuvotela iANC ababulala. Kwabulawa bantfu labangu 45 lobobusuku, kungenwa ngemiti. [3]

Luphenyo[hlela | edit source]

Emva kwalokubulalwa kwabese kuba khona luphenyo lwenkomishane yamehluleli Goldstone leyatfola kutsi emaphoyisa amange abe nesandla kulokubulawa.https://www.iol.co.za/the-star/the-boipatong-massacre-20-years-on-1318617

Emarefarensi[hlela | edit source]