Lijele Leliphephile Kakhulu, eRobben Island

From Wikipedia

iRobben Island lijele lelitfolakala esichingini sase Table Bay, 6.9 km (4.3 mi) enshonalanga yeligcuma lase Bloubergstrand, eKapa, eNingizimu Afrika. Iyatiwa kakhulu ngobe Nelson Mandela, lobekazuze umklomelo we-Nobel futsi lobekangumengameli waseNingizimu Afrika, waboshwa lapho iminyaka lengu-18 kuletingu-27 labekaboshiwe ngaphambi kwekubhujiswa kwelubandlululo. Ngemuva kwaloko, labatsatfu lebebaboshiwe kulelijele Nelson Mandela, Kgalema Motlanthe, kanye naJacob Zuma bachubeka baba nguMengameli wase Ningizimu Afrika.