Kgalema Motlanthe

From Wikipedia

Kgalema Petrus Motlanthe (watalwa mhlaka 19 Kholwane 1949) ungusopolitiki wase Ningizimu Afrika lowaba ngumengameli wesitsatfu wase Ningizimu Africa kusukela mhlaka 25 Inyoni 2008 kuya kumhlaka 9 Inkhwenkhweti 2009, ngemuva kwekwesula kwa Thabo Mbeki.