Thabo Mbeki

From Wikipedia
Mbeki ukhuluma ne-District Six land claimers eKapa, 2001.

Thabo Mvuyelwa Mbeki (watalwa mhlaka 18 Inhlaba 1942) ngusopolitiki wase Ningizimu Afrika lobekangumengameli wesibili lomnyama wase Ningizimu Africa kusukela mhlaka 14 Inhlaba 1999 kuya kumhlaka 24 Inyoni 2008. Mbeki washiya sikhundla sakhe ngemuva kwesicesilo selicembu lakhe, i-African National Congress (ANC). Ngaphambi kwaloko, bekalisekela lamengameli ngaphansi kwaNelson Mandela emkhatsini wa-1994 na-1999.