Jump to content

Lubandlululo eNingizimu Afrika

From Wikipedia
Protest Against Racism
Umkhankhaso Wekuphikisana Nekubandlulula ngebuhlanga

Lubandlululo eNingizimu Afrika lucala ngemuva kwekufika kwebantfu labamhlophe ngo 6 April 1652 endzaweni yase Ningizimu Afrika. Kantsi emlandvweni wekucala wekusebentisana emkhatsini webantfu base-Afrika, base-Asia, kanye nebaseYurophu ngaselugwini lwaseNingizimu ye-Afrika.[1][2] Beyisolo ikhona emakhulwini eminyaka emlandvo wase Ningizimu Afrika, kusukela ngesikhatsi sekutfunjwa kwemaDutch eNingizimu Afrika, lokwacala nga-1652.[1][2][1][2] Ngaphambi kwekutsi kufinyelelwe lilungelo lekuvota nga-1994, bantfu labamhlophe baseNingizimu Afrika, ikakhulukati ema-Afrikaner ngesikhatsi selubandlululo, bajabulela emalungelo lamanyenti lasemtsetfweni nobe emmangweni labetsenjwa bantfu bemdzabu base-Afrika.[1][2] Tibonelo telubandlululo loluhleliwe emlandvweni wase Ningizimu Afrika tifaka ekhatsi kususwa ngenkhani, kungalingani ngekwebuhlanga kanye nekubandlulula, kwehlukaniswa kwemitfombolusito lokungalingani, kanye nekuncishwa kwemalungelo.[2][3] Imphikiswano yeluhlanga kanye netepolitiki kusolo kuyintfo lenkhulu kulelive.[2][3][4]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 (35–72 ed.).  Missing or empty |title= (help)
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 (703–736 ed.).  Missing or empty |title= (help)
  3. 3.0 3.1 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named bbc.com/news 2021
  4. (201–213 ed.).  Missing or empty |title= (help)