Ludvonga II

From Wikipedia
Ludvonga II
Kutalwa 1855
1872
Mswati II
Mother Sisile Khumalo
Sibling
Family House of Dlamini (en) Translate
Luoi

Ludvonga wesibili ( Ludvonga II, uphindze atiwe ngekutsi nguMacaleni ) , bekunguMntfwana lobekatawutsatsa bukhosi emuva kwekukhotsama kwaMswati. Utalwa yiNkhosi Mswati wesibili kanye neNkhosikati laMgangeni Khumalo. Umntfwana Ludvonga wakhotsama angakabutsatsi bukhosi. Kusolakala kutsi wadliswa. Ngaloko-ke kwabekwa Inkhosi Mbandzeni kutsi abutsatse bukhosi.