Ludvonga II

From Wikipedia
Zuba ku: navigation, sesha

Ludvonga wesibili ( Ludvonga II, uphindze atiwe ngekutsi nguMacaleni ) , bekunguMntfwana lobekatawutsatsa bukhosi emuva kwekukhotsama kwaMswati. Utalwa yiNkhosi Mswati wesibili kanye neNkhosikati laMgangeni Khumalo. Umntfwana Ludvonga wakhotsama angakabutsatsi bukhosi. Kusolakala kutsi wadliswa. Ngaloko-ke kwabekwa Inkhosi Mbandzeni kutsi abutsatse bukhosi.