Jump to content

Lukholo

From Wikipedia
Lukholo

Lukholo lumcoka emuntfwini ngobe umuntfu naloyo ufika ezingeni lekutiva kwekutsi kufanele abe nalokuba ngu Nkulunkulu empilweni yakhe. Umuntfu ungumoya ngako impilo yakhe iphila kuye Nkulunkulu njengeluswane loluphila ngenina mayelananekuphefumula, ingani phela luhlumele kuye vele unina.

Kúfúna[hlela | edit source]