Luphiko lwemSebenti wetiLwimi taVelonkhe

From Wikipedia

Luphiko lweMsebenti wetiLwimi taVelonkhe (National Language Services, "NLS", ‎IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika) lutfutfukisa futsi luhlelembise kuchumana ngato tonkhe tilwimi. Ngekugcina tidzingo telulwimi teMtsetfosisekelo iNLS yengamele kwehlukahlukana kwetilwimi tesive setfu futsi inemsebenti wekuhlelela tonkhe tilwimi tebantfu betfu ngekubeka esigabeni tindlela tenchubomgomo letimiselwe kutfutfukisa kusetjentiswa kwaletilwimi, futsi naleto tilwimi lebetingafunwa emlandvweni.

Umsebenti lomkhulu weNLS kuhlangabetana netidzingo telulwimi teMtsetfosisekelo ngekuhlelembisa, kutfutfukisa nekuniketa umsebenti wekuhumusha nekuhlela kuto tonkhe tilwimi letisemtsetfweni futsi nangekwengamela kwehlukahlukana kwetilwimi ngekutsi kwentiwe imiklamo yekuhlelwa kwetilwimi nekuhlelwa kwemagama.

Imisebenti yeNLS njengeluhlelo lwaHulumende lwekusita ngebucwepheshe betilwimi ngekuhumusha imiculu lesemtsetfweni kuto tonkhe tilwimi letisemtsetfweni. Umsebenti wayo wekuhlelwa kwemagama kusita kutfutfukisa nekwenta simanje kwemagama lalukhuni etilwimi letisemtsetfweni. Imisebenti yekuhlelwa kwetilwime ifaka ekhatsi kweluleka Hulumende ngekutfutfukiswa kwenchubomgomo yetilwimi nangemasu ekusetjentiswa kwayo.

kúbópha[hlela | edit source]