Jump to content

Madosini

From Wikipedia

Latozi "Madosini" Mpahleni (25 Disemba 1943 ̊ 23 Disemba 2022) bekangumculi wase Ningizimu Afrika, lowatiwa ngekudlala tinsimbi temasiko esiXhosa letifana ne-uhadi ne-mhrubhe, kanye ne-sitolotolo.[1][2]

.

Eminyakeni leyendlulile, bekasebentisana aphindze abhala tingoma nemculi we-rock waseBrithani Patrick Duff, kwatsi ngemnyaka wa-2003 bachubeka nekudlala emakhonsathi lamanyenti laphumelelako emhlabeni wonkhe. Bekasebentisane nebaculi base Ningizimu Afrika Thandiswa Mazwai, Ringo, Derek Gripper kanye naGilberto Gil umculi lodvumile waseBrazil. Kusebentisana kwakhe kwamuva nebaculi bo-Hilton Schilder, Jonny Blundell, Lulu Plaitjies kanye na-Pedro Espi-Sanchis kuphumele ekutsetfweni kwe-CD ye-African/Jazz fusion ngaphansi kweligama le-AmaThongo kanye nemakhonsathi lahlukahlukene e-Afrika.

Madosini naPedro bebadlale ndzawonye emicimbini leminyenti yemculo kanye nasemicimbini yekulandzisa ngetindzaba kanye nemicimbi yetinkondlo mhlabawonkhe, kantsi ukhunjulwa ngekudlala kwakhe eMedellin International Poetry Festival eColombia.

Kusukela nga-2006, Madosini wadlala emicimbini leminyenti ye-WOMAD mhlabawonkhe, futsi waba ngumuntfu wekucala lowabhalwa waphindze wabhalwa ku-Musical Elders Archives.

Madosini wachubeka nekudlala emhlabeni wonkhe kwate kwaba sekufeni kwakhe. Umculo wakhe watsatsa tilaleli wafinyelela emtfonjeni wemculo futsi wamelela letinye tetimphandze tekucala te-jazz e-Afrika. Wasebentisa indlela ye-Lydian ne-Mixolydian kanye netindlela tekwengeta sikhatsi letifana na-9/8.

Madosini washona mhlaka 23 Disemba 2022, kusasele emalanga lamabili kutsi ahlanganise iminyaka lengu-79.

Tinkomba[hlela | edit source]

  1. [1]
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2022-12-25. Retrieved 2022-12-29.