Mafikeng

From Wikipedia

iMahikeng, lebeyatiwa ngekutsi yi-Mafikeng lidolobha lelikhulu lesifundza sase North West eNingizimu Afrika.

Lelidolobha liseceleni kwemncele weNingizimu Afrika neBotswana, kantsi lingemakhilomitha langu 1,400 (870 mi) enyakatfo-mpumalanga yeKapa kanye nemakhilomitha langu 260 kilometres (160 mi) (160 mi) enshonalanga yeGoli. Ngemnyaka wa-2001 bekunebantfu labangu-49,300. Ngemnyaka wa 2007 Mafikeng kwabikwa kutsi inebantfu labangu-250,000, lapho khona i-CBD yaba semkhatsini wa-69,000 na-75,000. Yakhiwe endzaweni levulekile endzaweni lephakeme ngemamitha langu-1 500 (4,921 ft), eceleni kweMfula i-Upper Molopo. Tindzawo teligolide taseMadibi tingemakhilomitha lalishumi nesihlanu (9.3 mi) eningizimu yelidolobha.