Margaret Singana

From Wikipedia

Margaret Singana (1938- 22 Apreli 2000), bekumculi wase Ningizimu Afrika lowatalwa atiwa ngenga Margaret M'cingana, bekangumculi wase Ningizimu Afrika. Watiwa kakhulu ngengoma yakhe yesiXhosa, "Hamba Bhekile". Indlela yesiNgisi yalengoma, "We Are Growing" yasetjentiswa njengendlela yekusakata ku-TV yase Ningizimu Afrika i-Shaka Zulu.

Ebuntfwaneni[hlela | edit source]

Singana watalelwa eQueenstown, e-Eastern Cape, indvodzakati ya-Agnes M'cinga. Ngemnyaka wa 1950, wasuka eQueenstown waya eJozi eTransvaal, lapho atfola khona umsebenti wekusebenta endlini.[1]

Temculo[hlela | edit source]

Ngesikhatsi asebenta njengemsebenti wasendlini, Singana watfolwa ahlabela ngesikhatsi ahlanta.[2] Bacashi bakhe bahlabeke umxhwele kangangekutsi batfwebula livi lakhe base batfumela lelikhasethi enkampanini yekurekhoda. Bakhiciti bemculo we-Sponono, lowabhalwa ngu-Alan Paton, bamnika incenye yekuba ngumculi we-choir nga-1964. "Singana" bekuligama lakhe lelitsi "M'cingana", lebelihloselwe kutsi kube melula kubantfu labamhlophe kutsi baphimisele.

Ngemnyaka wa 1970 Singana wacala kudlala ne The Symbols. Ngemnyaka wa 1972 wenta "Good Feelings" nelicembu, lelicembu lafika ku No. 2 ku-LM Hit Parade lendzala.[3] Ngemnyaka wa 1973, Singana wabekwa njengemculi loholako emculweni, Ipi Tombi, futsi ngekushesha watenta wadvuma ngengoma letsi "Mama Tembu's Wedding". Ngemnyaka wa 1977, ingoma ya Singana letsi "I Never Loved a Man the Way I Loved You" yaba yimphumelelo. Wafa luhlangotsi nga-1980 futsi waphatfwa yimphilo lebutsakatsaka iminyaka leminyenti kepha, nga-1986, wabuya ngengoma letsi "We Are Growing", lebeyingumculo loyinhloko wetinhlelo te-TV letsi Shaka Zulu.[2] "We Are Growing" yaba yincenye yemculo eNetherlands naseBelgium ngemnyaka wa-1989, yafika esigabeni sekucala kulelo live kanye nasesikhundleni sesiphohlongo kulelo live. I-albhamu yakhe yanga-1984 i-Isiphiwo Sam yintfo yesintfu, nelicembu le-Bayete lelisekelako.[1]

Singana watfola imiklomelo leminyenti, kufaka ekhatsi umklomelo webahlatiyi wanga-1976-1977 lovela kumagazini waseBrithani, Music Week, kanye nemklomelo wekutfola imphumelelo nga-1999.[1] Bekatiwa ngekutsi "Lady Africa" eNingizimu Afrika.[4]

Imphilo yakhe[hlela | edit source]

Singana bekashade nemdlali we-jazz Mongezi Velelo.[2] Washona nga-Ephreli 2000, eQueenstown, ngemuva kwekugula sikhatsi lesidze kanye nekweswela.[4][5] Ngemnyaka wa 2005 umsebenti wakhe wakhunjulwa nge Lifetime Achievement Award ku South African Music Awards.[1]

Imibhalo lebhalwe phansi[hlela | edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Max Mojapelo, Beyond Memory: Recording the History, Moments, and Memories of South African Music (African Minds 2008): 87–88. ISBN
  2. 2.0 2.1 2.2 Peter Makurube, "Lady Africa is Waiting" Mail & Guardian (18 December 1998).
  3. Margaret Singana – Discomuseum
  4. 4.0 4.1 Margaret Singana – South African History Online
  5. Africa: Farewell To A Golden-Voiced Songstress – AllAfrica