Jump to content

Mbongeni Ngema

From Wikipedia

Mbongeni Ngema (10 Inkhwenkhweti 1955 - 27 Ingongoni 2023) bekangumbhali wemidlalo yasesiteji, emafilimu kanye netingoma, umcondzisi, umhleli wetemidlalo yaseshashalazini lowatiwa kakhulu nge Sarafina, watalwa e-Verulam, KwaZulu-Natal (edvute nase-Durban)e Ningizimu Afrika. Wacala umsebenti wakhe njengemdlali wetigitali. Wabhala umculo lowawina imiklomelo leminyenti i-Sarafina! futsi wabhala ngekubambisana i-Woza Albert! lewina imiklomelo leminyenti![1] Bekatiwa ngemidlalo lebeyikhombisa umoya webantfu labamnyama baseNingizimu Afrika ngaphansi kweLubandlululo.[2]

Ngema wake washada nemlingisi Leleti Khumalo, lowatfola umklomelo we-Tony Award nga-1988 weMlingisi Lomuhle kakhulu weMculo we-Sarafina! (waphindze wadlala indzima lenkhulu kumafilimu la-1992), waphindze wadlala indima lenkhulu ku-movie yekucala yaseNingizimu Afrika leyakhetfwa yi-Oscar Yesterday.

Tinkomba[hlela | edit source]

  1. https://ewn.co.za/0001/01/01/legendary-playwright-mbongeni-ngema-dies-in-ec-car-crash
  2. https://www.snl24.com/dailysun/celebs/legendary-producer-mbongeni-ngema-has-died-20231227