Molefi Oliphant

From Wikipedia

Molefi Nathanael Oliphant (March 6, 1952) ungumphatsi welibhola letinyawo wase Ningizimu Afrika. Molefi bekanetikhundla letehlukahlukene etinhlelweni telibhola letinyawo, kufaka ekhatsi i-National Olympic Committe yaseNingizimu Afrika, i-Council of Southern African Football Association (COSAFA) kanye ne-International Federation of Football Associations (FIFA). Molefi bekangulomunye webantfu lababalulekile ekuletfweni kweNdzebe yeMhlaba ye-FIFA yanga-2010 eNingizimu Afrika.[1]

Tindvondvo[hlela | edit source]

Molefi utfole tindvondvo letinyenti ngemsebenti wakhe wekuphatsa ibhola eNingizimu, kufaka ekhatsi sikolwa lesibitwa ngeligama lakhe.[2][3]

Imibhalo lebhalwe phansi[hlela | edit source]