Jump to content

Mthatha

From Wikipedia

iMthatha , iphindze uhunyushwe ngekutsi Umtata, lidolobha lelikhulu laMasipala weNkhosi Sabata Dalindyebo Local esifundzeni sase Eastern Cape eNingizimu Afrika kanye nenhlokodolobha yeMasipala we OR Tambo District. Lelidolobha linesikhumulo setindiza, lebesatiwa ngekutsi yi-K. D. Matanzima Airport ngemuva kwemholi wangaphambilini Kaiser Matanzima. Leligama lelitsi Mthatha lisuselwa eMfuleni weMthatha losedvute lowetsiwe ngetihlahla te Sneezewood (umtati), letatiwa ngetingodvo tato kanye nemitsi yato.

Umlandvo[hlela | edit source]

1913 Umbono weMthatha nemfula i-Mthatha embili kanye netintsaba i-Drakensberg khashane ngu-Caesar Carl Hans Henkel