Noxolo Nogwaza

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Noxolo Nogwaza (1987 – 24 April 2011) watatelwa e Ningizimu Afrika , atsandzana ngebulili lobufanako aphindze alwela emalungelo ebantfu labatsandzana ngabo bulili lobufanako. Nogwaza bekahlala endzaweni yase Ekurhuleni aselikomidini lelimele wona emalungelo ebantfu labatsandzana ngebulili lobufanako. Noxolo wadlwengulwa, wagwazwa waphindze wagandvwa ngematje wate wafa, yonke lentfo yenteka endzaweni yaKwaThema, Gauteng.[1] Imbangela yalesehlakalo yabangwa ngukutsi emadvodza latsite asukele singani sakhe ashishele embi kwakhe Nogwaza, kwaba ngulapho wetama kubabonisa khona kutsi kumele bamhloniphe ngoba nabo angete baphatseka kahle uma umuntfu lomunye angashela tingani tabo phambi kwabo.

Emaphoyisa atfola emakhondomu lasentjetisiwe, libhodlela letjwala kanye nelitje lelikhulu lebeligcwele ingati eceleni nemtimba wa Nogwaza,[2] yonke lentfo yenteka eceleni nemgwaco.[3]

Lokuhlaselwa kwa Nogwaza kubukeka kwangatsi bekukumlungisa bulili peceleti i corrective rape ngesingisi, lesi sento lesivame kwentiwa emadvodza latondza bantfu labatsandzana ngebulili lobufanako bavame kuhlukubeta bafati ngekwemacansi batsi bayabalungisa kuloku labangiko. bomake labafika ku 31 sebabulewe ngalo lona leluhlobo lekulungisa bulili e Ningizimu Afrika loku kucashunwe ngu Luleki Sizwe lowadlwengulwa naye ngaloluhlobo, ubuye anabe atsi timpisishaka letingu 10 tiyadlwengulwa ngeliviki nje kuphela etindzaweni tase Cape Town.[4] Human Rights Watch described the attack as part of a hate crime "epidemic" against South African gays, comparing it to the rape and murder of footballer and lesbian activist Eudy Simelane in the same township three years before.[1]

Umngcwabo wa Noxolo bewuhanjelwe bantfu labangetulu kwa 2,000. bonke labantfu bebatfuswe ngulendlela lafe ngayo lowekunene, bebahaya baphindze bacule tingoma letigama latsi "labadlwenguli kumele bajujwe emalunga abo angasese ngema razor uma emaphoyisa atohluleka kubabamba abavalele.[2] 170,000 people worldwide signed a petition for authorities to crack down on corrective rape.[4]

Noxolo ushiya bantfwana lababili. ngemuva kwekufa kwakhe ematsimba latimele ase United States abese ahlanganisa timali tekwatisa nekufundzisa kabanti imiphakatsi lehlukene ngebantfu labatsandzana ngebulili lobufanako, bantfwana besikole nabo bafundziwa kutsi kumele babeketelele bangani babo labatsandzana ngebulili lobufanako etindzaweni labahlala kuto.[5]

be Human Rights Watch kanye ne Amnesty International babita lokubalala ngesihluku ngekubulala ngenzondo pheceleti i hate crime.[3][6] lokhulumela emaphoyisa akamange afune kuvumelana kanye nalamagama e Human Rights Watch kanye ne Amnesty International, yena nje bekayibuka lentfo njengebugebengu watsi "kubulala nje kubulala" ngaphandle kokutsi inhloso yakho yini.[6] No arrests had been made in the case of as November 2012.[7]

Ngo November 2012, inhlangano yeAmnesty International yafaka lendzaba kutsi ikhankase ngemalungelo abo bantfu lababulawa ngenca yekutsandzana ngebulili lobufanako yayibita ngekutsi yi Write for Rights campaign, injongo yalomkhankaso kutsi lelicala livulwe liphindze liphenywe kabusha .[7]

emaReferensi[hlela | edit source]

  1. 1.0 1.1 "Murder of S.African lesbian activist condemned". Google News. Agence France-Presse. 4 May 2011. Archived from the original on 28 November 2012. Retrieved 29 November 2012. 
  2. 2.0 2.1 David Smith (3 May 2011). "South Africa gay rights activists warn of homophobic attacks after murder". The Guardian. Archived from the original on 28 November 2012. Retrieved 28 November 2012. 
  3. 3.0 3.1 "Africa: End discrimination against LGBTI on international day against homophobia". Amnesty International. 16 May 2012. Archived from the original on 28 November 2012. Retrieved 28 November 2012. 
  4. 4.0 4.1 Pumza Fihlani (29 June 2011). "South Africa's lesbians fear 'corrective rape'". BBC News. Archived from the original on 28 November 2012. Retrieved 28 November 2012. 
  5. https://gocampaign.org/projects/embracing-diversity/
  6. 6.0 6.1 "South Africa killing of lesbian Nogwaza 'a hate crime'". BBC News. 3 May 2011. Archived from the original on 28 November 2012. Retrieved 28 November 2012. 
  7. 7.0 7.1 "Jeremy Irons leads the call for Amnesty's Write for Rights Campaign". Amnesty International. 1 November 2012. Archived from the original on 29 November 2012. Retrieved 29 November 2012.