Jump to content

Oliver Tambo

From Wikipedia
I-Tambo ibingelelwa ngesikhatsi ifika eMphumalanga yeJalimane (1978)

Oliver Reginald Kaizana Tambo (27 October 1917 24 April 1993) bekangusopolitiki licembu le African National Congress (ANC) kusukela nga-1967 kuya ku-1991. Tambo watalwa eNingizimu Afrika kantsi ulwe nelubandlululo impilo yakhe yonke. Sikhumulo setindiza saseNingizimu Afrika i OR Tambo inikwe ligama lakhe.