Ray Phiri

From Wikipedia


Raymond Chikapa Phiri (watalwa mhlaka 23 iNdlovu|23 iNdlovulenkhulu 1947) ngumculi we afrofusion kanye nembaqanga lowatalelwa eMpumalanga. Watalwa ngubabe loweta ngemsebenti avela eMalawi lobekatiwa ngekutsi ngu "Just Now" Phiri. ngulomunye wemalunga lacala licembu lema Cannibals ngeminyaka yema 1970. ngesikhatsi emaCannibals ahlukana.[1] [2]

Ray wacala licembu le Stimela, lapho enta khona ema album latfola emacwecwe eligolide kanye neplatinum lafana nabo Fire, Passion and Ecstacy (1991), Look, Listen and Decide (1992) kanye nalevusa lusinga letsi People Don't Talk So Let's Talk.[3]

Ngo 1985, Paul Simon wacela Ray kanye nelicembu le Ladysmith Black Mambazo kutsi bahlanganyele naye eluhambeni lwemhlaba lwe Graceland Tour, lelaba impumelelo lenkhulu, laphindze lasita baculi labanyenti base Ningizimu neAfrika kutsi batentele ligama ngesheya kwetilwandle. Ray waphindze wahlanganyela na Paul Simon ku album yakhe Rhythm of the Saints leyenta kutsi acule e Central Park kanye nase Madison Square Gardens waphindze wavela nakubomabonakudze e USA .

Tinkomba[hlela | edit source]