Robert Mugabe

From Wikipedia

Robert Gabriel Mugabe (/ mʊˈɡɑːbi /; IsiShona: [muɡaɓe]; 21 kuFebhuwari 1924 - 6 Septhemba 2019) bekangusopolitiki aphindze abe ngu Mongameli waseZimbabwe kusukela ngo-1980 kuya ku-2017. Mugabe bekangumholi welicembu letembangave i Zimbabwe National African Union Patriotic Front ( ZANU-PF) lebeyilicembu lelibusako kusukela ngesikhatsi sukutfola inkululeko eveni lase Brithani.[1]

Kukhula kwakhe[hlela | edit source]

Mugabe uphuma esiveni semaShona kantsi ukhule ahlupheka kodvwa watfola imfundvo asemncane wabese uba nguthishela khona eveni laseZimbabwe kanye naseGhana. [2]

Imitfomboyelwati[hlela | edit source]

Emakhathegori[hlela | edit source]