Jump to content

Robert Sobukwe

From Wikipedia

Robert Mangaliso Sobukwe (December 5, 1924 - February 27, 1978) bekangusopolitiki wase Ningizimu Afrika lobekamelene nelubandlululo kantsi bekaphindze abe ngumsunguli welicembu le Pan Africanist Congress (PAC), lobekangumengameli wekucala walenhlangano.

Robert Sobukwe (ngembili, wesibili kusuka ngesencele) nalamanye emalunga lasungula iPan Africanist Congress nga-1957.
Robert Sobukwe uhola kuvukela lokumelene nelubandlululo