Rosemary Ndlovu

From Wikipedia

  Nomia Rosemary Ndlovu (watalwa nga-1978) ngumbulali wase Ningizimu Afrika lowatfolakala anelicala lekubulala bantfu labasitfupha - kufaka phakatsi umlingani wakhe kanye netihlobo takhe letisihlanu - emkhatsini wa-2012 na-2018. Kutfolakale kutsi bonke labantfu lababulele ubabhalise umshuwalensi wekuphila kanye nemngcwabo, kwatsi ngemuva kwekufa kwabo watfola tigidzi letingu-R1.4 (US$93,000) ngesikhatsi aboshwa. Ngemnyaka wa 2021 Ndlovu wagwetjwa tikhatsi letisitfupha tekuphila ngesikhatsi sinye ngenca yekubulala kanye nesibalo seminyaka lengemashumi lamatsatfu; iminyaka lelishumi ngenca yekukhwabanisa emacala lamane, iminyaka lelishishumi ngenca yekukhutsata kutsi ente emacala ekubulala kanye neminyaka lelishumi ngekwetama kubulala make wakhe, Maria Mushawana.

Imphilo yakhe yasebuntfwaneni[hlela | edit source]

Nomia Rosemary Ndlovu watalelwa eBushbuckridge eMpumalanga kulenye yetindzawo letisedvute ngemnyaka wa-1978. Waya eMpumalanga waze waya eGoli ayofuna emadlelo laluhlata, lapho khona ngekuhamba kwesikhatsi wajoyina i-SAPS.

Kuboshwa[hlela | edit source]

Kubulala kwaNdlovu kwaphela ngesikhatsi aboshwa ngemuva kwekubhalwa ngesikhatsi etama kubita liphoyisa lelisemtsetfweni kanye nalenye indvodza, bobabili batenta babulali, kutsi bashise dzadzewabo Joyce kanye nebantfwana bakhe labasihlanu baze bafe endlini yakhe.