Rustenburg

From Wikipedia

iRustenburg (/ˈrʌstənbɜːrɡ/; Afrikaans pronunciation: , Afrikaans and Dutch: City of Rest) lidolobha lelisekugcineni kwetintsaba tase Magaliesberg. Rustenburg lidolobha lelinebantfu labanyenti esifundzeni sase North West, eNingizimu Afrika (549,575 ngemnyaka wa 2011 na 626,522 ekubalweni kwebantfu nga-2016). Ngemnyaka wa 2017, i-Gross Domestic Product (GDP) yalelidolobha yafinyelela ku-ZAR 63.8 billion, lokwenta 21.1% we-GDP yesifundza sase North West, kanye na 1.28% we-GDP yase Ningizimu Afrika. I-Rustenburg bekungulenye yemadolobha lasemtsetfweni labamba i-FIFA World Cup yanga-2010, isedvutane ne-Phokeng, inhlokodolobha ye-Royal Bafokeng Nation, lapho kukhona khona i-Royal Vafokeng Stadium. Licembu lesive laseNgilandi lelibhola letinyawo laphindze lasebentisa loku njengenkambu yabo yekubambela lomncintiswano.