Sam Nhlengethwa

From Wikipedia

Jabulani Sam Nhlengethwa (9 Bhimbhidvwane 1955) ungumdvwebi wase Ningizimu Afrika wetitfombe kanye nemibukiso. Nhlengetfwa wacala kukhomba likhono lekudvweba asesemncane. Nhlengethwa utalewe e Springs kantsi ukhulele kagogo wakhe e Heidelberg.[1]

Umsebenti[hlela | edit source]

Titfombe kanye nemidvwebo yakhe ikhonjiswe mhlaba wonkhe, kantsi uniketwe tindvondvo emahlandla lamanyenti ngemisebenti yakhe.[2]

Emareferensi[hlela | edit source]