Sigcawu kaSarili

From Wikipedia
Inkhosi Sigcawu ka Sarili yebantfu base Xhosa.

Inkosi Sigcawu ka Sarili bekayinkhosi yesive semaXhosa kusukela nga-1892 kwate kwaba sekufeni kwakhe nga-1902. Babe wakhe bekunguSarili kaHintsa kantsi make wakhe bekuyiNdlovukazi Nobuthe.

Sigcawu bekanemadvodzana lamatsatfu Siphendu Gwebecimele, Salukaphathwa Gwebi'nkumbi Sigcawu kanye naDaliza Sigcawu.