Sterkfontein

From Wikipedia
Bavubukuli basakhiweni lesisetulu kwemnyango weSterkfontein

iSterkfontein iyinhlanganisela yemihume ye-limestone lenenshisekelo lekhetsekile ye paleoanthropology lesesifundzeni sase Gauteng, 40 kilometres (25 mi) lacishe abe ngu-40 (25 mi) enyakatfo-nshonalanga yeJohannesburg, eNingizimu Afrika endzaweni yase Muldersdrift eceleni kwelidolobha lase Krugersdorp. Tindzawo temlandvo tase Swartkrans nase Kromdraai tisendzaweni yinye. I-Sterkfontein iyindzawo yemagugu esive saseNingizimu Afrika futsi yaphindze yabekwa njengendzawo yemagciwane emhlaba ngemnyaka wa-2000. Lendzawo leyakhiwe kuyo yatiwa ngekutsi yiCradle of Humankind. Lemihume yase Sterkfontein iphindze ibe yindzawo yetilwane letinyenti tasendle tase-Afrika kufaka ekhatsi i-Belonogaster petiolata, inhlobo yeminyovu lenetidleke letinyenti.