Sylvia Lucas

From Wikipedia

Sylvia Elizabeth Lucas ( 22 Apreli 1964) ungusekela Sihlalo we-National Council of Provinces eNingizimu Afrika, ngemuva kwekutsatsa sikhundla mhlaka 23 Inkhwenkhweti 2019. Kusukela ngo-2013 kuya ku-2019, waba nguNdvunankhulu wesine wesifundza sase Northern Cape. Wakhetfwa futsi wabekwa kutsi atsatse sikhundla sa Hazel Jenkins. Lucas wasebenta sikhashana njengeNdvunankhulu wesikhashana futsi ngaphambi kwekukhetfwa kwakhe, njenge-MEC for Environmental Affairs kuHulumende weSifundza saseNyakatfo yeKapa.[1][2][3]

  1. "Jenkins bly premier: opposisie slaan kitaar in politieke drama" (Jenkins remains premier: opposition strums the guitar in political drama), Volksblad, 1 May 2013, p 1.
  2. "Jenkins resigns from top post" Diamond Fields Advertiser 23 May 2013 p 8.
  3. "Sylvia – a profile of a Premier " Diamond Fields Advertiser 3 April 2013 p 2.