Jump to content

Terminator 2: Judgment Day

From Wikipedia
Headshot of James Cameron
Umcondzisi James Cameron ngemnyaka wa 2016

Terminator 2: Judgment Day lifilimu laseMelika letinganekwane tesayensi yango-1991 leyacondziswa nguJames Cameron, lowabhala luhlelo kanye naWilliam Wisher. Badlali labasembili kulelifilimu bafaka phakatsi Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick, kanye na-Edward Furlong, ingumlandvo we-The Terminator (1984) futsi ingumdlalo wesibili we-Terminator franchise. Kulelifilimu, i-artificial intelligence Skynet itfumela i-Terminator - umshini wekubulala lophucukile - emuva ngesikhatsi sa-1995 kute kubulawe umholi wesikhatsi lesitako we-human resistance John Connor, ngesikhatsi asengumntfwana. Lokuphikisa kutfumela emuva i-Terminator lengasekho kahle, lehlelwe kabusha kute ivikele Connor iphindze icinisekise likusasa lebantfu.

I-Terminator 2 yatfola tigidzi letingu-$519-520.9, lokwenta kutsi kube lifilimu lelenta imali lenyenti ngo-1991 emhlabeni wonkhe, kantsi libe lifilimu lesitsatfu lelakhicita imali lenyenti ngalowo mnyaka. Tati ngemafilimu tancoma lelifilimu ngebuciko balo ekusebentiseni isayensi, tintfo letenteka kanye nalabo labadlala indzima, ikakhulukati indlela Patrick lasebenta ngayo njenge-T-1000 njengemuntfu lomubi kakhulu, kantsi labo labahlolisisa bebabuke ebudloveni balefilimu. I-Terminator 2 yawina imiklomelo leminyenti, kufaka ekhatsi i-Saturn, i-BAFTA, kanye nemiklomelo ye-Academy. Imikhicito ye-Terminator 2 ifaka ekhatsi imidlalo ye-video, tincwadzi temahlaya, tincwadzi, kanye ne-T2-3D: Battle Across Time, lokukhanga bantfu.

I-Terminator 2 itsatfwa njengalenye yemafilimu lamahle kakhulu lake akhiwa, futsi ingulenye yemafilimi lamahle kakhulu esayensi yetinganekwane, ema-action, kanye nemafilimu lalingana nobe lancono kuna-The Terminator. Iphindze ibukwe njengalenye yemafilimu lanemtselela lomkhulu kunawo onkhe, kucalisa ingucuko kusuka ku-practical effects kuya ku-depth ku-computer-generated images. Nanobe Cameron bekahlose kutsi i-Terminator 2 ibe siphetfo salomdlalo, kwalandzelwa luhlelo lolulandzelako, kufaka ekhatsi i-Tereminator 3: Rise of the Machines (2003), i-Teriminator Salvation (2009), i-Terminator Genisys (2015), kanye ne-Terminador: Dark Fate (2019), kanye neluhlelo lwethelevishini lwanga-2008.