Jump to content

Thembisa

From Wikipedia

iThembisa, lilokishi lelikhulu lelisenyakatfo yeKempton Park e-East Rand, eGauteng, eNingizimu Afrika. Lasungulwa nga-1957 ngesikhatsi bantfu labamnyama basuka e-Alexandra nakuletinye tindzawo e-Edenvale, eKempton Park, eMidrand nase-Germiston.

Umlandvo[hlela | edit source]

Lelilokishi lasungulwa nga-1957, ngaphansi kwekuphatsa kweMkhandlu welidolobha laseGermiston lowengamela kususwa ngenkhani kwebantfu labamnyama etindzaweni lebetitsatfwa njengalabamhlophe, letifana neDindela, Tikilayini, Phelindaba, kanye neModderfontein lebeyihlanganisa i-Edenvale, Modderfontein kanye neKempton Park.

Ngemnyaka wa 1977 hulumende welibandlululo wacalisa emakomidi esive kwatsi ngemnyaka wa 1982 wawenta emakomidi edolobha, ngaphansi kweMtsetfo wetiphatsimandla teBantfu Labamnyama. Hulumende waniketa emandla lamancane kulemikhandlu kepha ngaphandle kwemandla etimali. Ngako-ke, kute kukhuliswe imali lengenako ngetinhloso tekutfutfukisa emadolobha, emakhansela akhulise tindleko tekukhokhela tindlu kanye netinsita. Loku kwenta kutsi takhamuti temadolobha lehlukene, kufaka ekhatsi iThimba, tisungule takhiwo temphakatsi kute timelane nekwenyuka kwetindleko tekucashwa kanye netinsita.