Jump to content

Umfula iMolopo

From Wikipedia

Umfula iMolopo ungulomunye wemifula lemikhulu eNingizimu ye-Afrika. Lomfula unebudze lobungaba ngemakhilomitha langu-960 kanye nendzawo lenemanti lengemakhilomitha lamakhulu lasitfupha nemashumi lasitfukkane nemashumi lasikhombisa nemashumi lamabili nesigamu kanye neBotswana, iNamibia kanye neNingizimu Afrika lehlukaniselana cishe incenye yesitsatfu yesigodzi ngasinye.