Umfula iTugela

TugelaThukela
The Tugela River with the Amphitheatre in the background
The course of the Tugela river, from the west to the east border of KwaZulu-Natal.
Location
Country South Africa
Province KwaZulu-Natal
Towns Bergville, Colenso
Physical characteristics
Umtfombo  
 • indzawo Drakensberg
 • ema-coordinates 28°45′00′′S 28°53′45′′E / 28.75000°S 28.89583°E / -28.75000; 28.8958
Umlomo Lwandle Lwase-Indian
 • ema-coordinates
29°13′26′′S 31°30′0′′E / 29.22389°S 31.50000°E / -29.22389; 31.50000
Budze 531 km (330 mi)
Bukhulu bemigodzi 29,100 km2 (11,200 sq mi)
Tintfo letiseceleni
Umtselo  
 • ngesencele
 • ngesekudla

Umfula iTugela ngumfula lomkhulu eSifundzeni saKwaZulu-Natal, eNingizimu Afrika. Inelinani lelingemakhilomitha langu-531 (330 mi), ingulenye yemifula lebaluleke kakhulu kulelive.

Umlomo wemfula iTugela